Home Geschiedenis VCA* / ISO 9001 CO2 prestatieladder Contact
CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing en het gebruikmaken van duurzame energie . Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).

CO2-footprint In het referentiejaar 2013 bedroeg de CO2-footprint van Van der Meulen Woudsend B.V. 891,7 ton CO2. Klik op het jaartal voor CO2-emissie inventarisatie van 2013, 2014, 2015, 2016 en het eerste halfjaar van 2017.

Doelstelling Van der Meulen Woudsend B.V heeft het CO2-Bewust certificaat behaald voor niveau 3, en als doel eind 2016 7% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2013.

Resultaten: Van der Meulen Woudsend B.V. heeft in 2016 11% minder CO2 uitgestoten van in 2013.

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2) Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Van der Meulen Woudsend B.V. een energiemanagement actieplan opgesteld. Hierin is de stuurcyclus vastgelegd om tot voor continue verbetering van de energie-efficiëntie te komen. In het actieplan staan o.a. de beleidsverklaring van de directie over energiegebruik en energie-efficiëntie, de doelstellingen, welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden. Voorts is beschreven hoe met interne en externe audits en de management review de werking van het systeem geborgd is. Klik hier voor het Energie management actieplan

Transparantie (eis 3.C) Van der Meulen Woudsend B.V. wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en andere ketenpartners. Door interne communicatie wil Van der Meulen Woudsend B.V. de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol! Door externe communicatie wil Van der Meulen Woudsend B.V. in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot. Klik hier voor het communicatieplan.

Participatie (eis 3.D.1) Van der Meulen Woudsend B.V. wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen. Van der Meulen Woudsend B.V. heeft een actieve samenwerking met Provincie Friesland in het project De Luts.

Correspondentieadres:
Vosseleane 71
8551 ML Woudsend
Tel.: 0514-592229
E-mail:
kantoor@vandermeulenwoudsend.nl
Btw-nummer: NL 820648188.B01
Werkplaats & afleveradres:
Vosseleane 71
8551 ML Woudsend
Tel.: 0514-592229
E-mail:
werkplaats@vandermeulenwoudsend.nl

(2015) papermaker Sneek